Limancılık Mesleklerinde MYK Belgesi zorunlu hale geldi.

Limancılık Mesleklerinde MYK Belgesi zorunlu hale geldi.

11 Kasım 2018 tarihli ve 30592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile 36 meslekte daha MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getirilmiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2018/1 sıra numaralı tebliğinde Limancılık İş sektöründe yer alan aşağıdaki altı meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra (11.11.2019 tarihinden sonra) çalıştırılamayacaktır.

13UY0170-3 Liman Kuru Yük Operasyon Elemanı (Puantör)

12UY0063-3 Liman Pompa Ve Tank Saha Operatörü

17UY0268-3 Liman RTG Operatörü

17UY0269-3 Liman SSG Operatörü

12UY0061-3 Mobil Vinç Operatörü(Mhc, Sahil Ve Gemi Vinci)

15UY0220-4 Liman Operasyon Planlamacısı

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 3 üncü maddesi kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan Tebliğlerde yer alan ulusal yeterliliklerde/mesleklerde 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olan kişilerin sınav ve belge ücretleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tarafından belirlenen Usul ve Esas dâhilinde 31.12.2019 tarihine kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu kapsamında 4447 sayılı Kanun (Ek Madde-3) kapsamında uygulanan teşvikten sadece;

 • İlgili Tebliğlerin yayım tarihinden sonra yukarıda yer alan sınav(lar)a girmiş,
 • Sınav öncesinde sınav ücreti ödenmiş veya sınav ücreti tutarınca teminat gösterilmiş,
 • Girmiş olduğu sınav(lar) sonucunda belge almaya hak kazanmış

kişi(ler) bir defaya mahsus olarak yararlanabilirler.

Adayların teşvikten yararlanmak isteyip istemediklerine ilişkin beyanları sınav başvuru esnasında alınacaktır. Bu maksatla aday başvuru formlarında sınava giren adayın teşvikten yaralanmak istediği işaretlenecek ve sınav ücretini yatıran aday ya da kuruluşun İBAN numarası TÜRKLİM’E bildirilecek ve EK’te yer alan “EK-1 Tek Nokta Başvurusu Formu” BAŞVURAN kuruluş tarafından doldurulup imzalanarak KARİYER PORT’a teslim edilecektir.

EK-1 TEK NOKTA BAŞVURU FORMU

Uygulamada Dikkat edilmesi gereken önemli noktalar.

Çalışanların Teşvikten Yararlanması (10 kişiden az aday başvurusu yapılan durumlar için geçerlidir.)

 • Sınav başvurusu esnasında aday teşvikten yararlanma talebini ve kendisine ait IBAN numarasını KARİYER PORT web sitesinde portal üzerinden ve çıktı alarak iki nüsha başvuru formu ile KARİYER PORT’a iletir.
 • KARİYER PORT her ayın sonunda o ay içerisinde belge verdiği kişiler için toplu teşvik talebini MYK’ya bildirir.
 • Talepte ve kişi bilgilerinde hata olmaması hâlinde takip eden ayın 21’i ile 30’u arasında geri ödeme tutarı MYK tarafından teşvikten yararlanmış kişinin hesabına aktarılır.

Liman/ Kuruluşların Teşvikten Yararlanması – Tek Nokta Başvurusu-(10 kişi ve daha fazla başvurular için geçerlidir.)

 • Liman/ Kuruluş 10 veya üzeri sayıda çalışan için Tek Nokta Başvuru Formunu doldurarak KARİYER PORT’ a başvuru yapar.
 • Sınav başvurusu esnasında kuruluş adayın teşvikten yararlanma talebini ve kuruluşa ait IBAN numarasını KARİYER PORT web sitesinde portal üzerinden ve çıktı alarak iki nüsha başvuru formu ile KARİYER PORT’a iletir.
 • KARİYER PORT sınavlar sonucunda belgelendirme kararı aldıktan sonra teşvikten yararlanma hakkı kazanmış kişilerin sınav ücretlerini ilgili Liman veya Kuruluşun hesabına aktarır.
 • Liman/Kuruluş aldığı iade tutarını gösterir iade faturası düzenleyerek KARİYER PORT’a iletir.
 • İade faturasına “4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun Ek 3. Maddesi kapsamında İşsizlik Sigortası Fonundan geri alınabileceğinden tarafınızdan almış olduğum hizmete ait bedel olan ..…-TL tutarın firmamıza iadesi amacıyla düzenlenmiştir” ibaresi muhakkak düşülmelidir.
 • KARİYER PORT her ayın sonunda geri ödemenin ilgili Liman veya Kuruluşa yapılmış olduğunu gösterir dekont, iade faturası ve onaylı hesap ekstresi ile tek nokta başvurularını MYK’ya bildirir.
 • MYK başvuruyu uygun bulması hâlinde takip eden ayın 21’i ile 30’u arasında teşvikten karşılanan sınav ücretlerini KARİYER PORT hesabına aktarır.

Teşvikle İlgili Kısıtlar

 • Teşvikten sadece sınavlarda başarılı olarak belge almaya hak kazananlar yararlanabilir. Başarısız olan kişilerin 1 defa daha ücretsiz sınavlara girme hakkı bulunmaktadır.
 • Kişiler teşvikten yalnızca bir kez
 • Sınav ücreti brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler bazında belirlenmektedir.
 • Teşvik kapsamında İşsizlik sigortası Fonundan karşılanacak sınav ücretleri üst limitleri Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.