KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni 

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği ve İktisadi İşletmesi (“Dernek”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde; talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda yurt içinde üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.  

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları 

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği ve İktisadi İşletmesi olarak kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; dernek üyelik başvurunuzun alınabilmesi ve değerlendirilmesi; dernek üyelik başvurunuzun kabul edilmesi halinde üyelik ilişkisinin sürdürülmesi; iş başvurunuz kapsamında açık rızanıza istinaden iş başvurunuzun değerlendirilmesi; iş başvurunuzun olumlu sonuçlanması halinde iş sözleşmesi akdedilmesi; iş başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde ise ileride deneyim ve niteliklerinize uygun açık pozisyon bulunması durumunda CV’nizi insan kaynakları uygulamalarımız dahilinde değerlendirmeye alınması; mesleki yeterlilik belgesi alma süreci için başvurunuzun değerlendirilmesi; başvurunuzun kabulü halinde mesleki yeterlilik belgelendirme faaliyetleri kapsamında eğitim verilmesi ve sınav yapılması; internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde log kayıtlarının alınması için belirttiğiniz kişisel verilerinizi kaydetmek, elektronik veya fiziki ortamda işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, mevzuat ve ilgili düzenleyici kurumlar ile diğer resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymaktır. 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Yukarıda belirtilen amaçlarla toplanan kişisel verilerinizTürk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin veri aktarımına izin verdiği ve/veya yetkilendirdiği kurum veya kuruluşlarına; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi kanunen yetkili kamu tüzel kişilerine; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek ve tüzel kişilere; her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ile hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında Dernek ile beraber müşterek ve müteselsil sorumlu olan diğer üçüncü kişilere  KVKKnın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi  

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla ve KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla doğrudan tarafınızdan sözlü ve fiziksel doküman olarak, online başvuru sistemi, posta ve e-posta ile kapalı devre kamera sistemi kanallarıyla toplanmaktadır. 

 1. KVKK m.11 Kapsamında Kişisel Veri Sahibi Sıfatı ile Sahip Olduğunuz Haklar 

Kişisel veri sahipleri olarak KVKKnın 11. maddesi uyarınca; 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve söz konusu düzeltme işlemini eğer aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılan kişilerinde kişisel verinizi silmesini veya yok etmesini isteme, 
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme  

haklarına sahipsiniz. 

Kişisel verilerinizle ilgili olarak KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen ve yukarıda yazılı haklarınızı kullanmak için Dernek’in adresine ıslak imzalı bir şekilde ve kimlik fotokopiniz ile birlikte eldeniadeli taahhütlü posta ya da noter aracılığıyla; kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da başvuru sahibi tarafından Dernek’e daha önce bildirilen ve Dernek’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Dernek’in kurumsal mail adresi olan, [kurumsal mail adresinizi giriniz, bu adres önerimiz doğrultusunda KVK başvurularına özgülenmiş müstakil bir mail adresi alınması durumunda ilgili mail adresi olacaktır.] hesabına veya [Dernek’in yeni adresini giriniz.] adresine veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Dernek’e başvurabilirsiniz.  

KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır.