Hakkımızda

TÜRKLİM; Türkiye iç ve dış ticaretinin ve deniz turizminin temel yapı taşını oluşturan limanları temsil eden, saygın, yetkin, çözüm odaklı ve referans alınan bir sektör kuruluşudur.

1980’ li yıllardan itibaren özel iskelelere kendi yükleri dışında üçüncü şahıslara ait yüklerin de elleçlenmesine müsaade edilmesi ile Türkiye kıyılarında özel sektör tarafından yeni liman tesisleri yatırımları yapılmaya başlanmış, bu sayede devletimiz önemli oranda kaynak tasarrufunda bulunmuştur. Özel limanların devreye girdiği bölgelerde hizmet kalitesinin ve verimliliğinin artması sonucunda gemilerin gecikmesinden kaynaklanan ve genelde yabancı gemi sahiplerine ödenen büyük tazminatlar ortadan kalkmıştır.
Günümüze kadar gelen süreç içinde sayıları ve kapasiteleri gittikçe artan özel sektör liman ve iskele işletmecilerinin sektörel sorunlarına ortak bir platformda çözüm aramak ve dayanışmayı sağlamak maksadıyla 1996 yılında Marmara Liman İşletmecileri Derneği (MARLİM) kurulmuştur. İlk kurulduğunda, İzmit Körfezinde bulunan iskele ve terminallerin çoğunlukta olduğu derneğimizin üye yapısı sonradan Gemlik ve Ambarlı’daki limanların katılımı ile tüm Marmara Denizine yayılmıştır. Derneğimiz, 2002 yılında faaliyet alanını Türkiye bütününe yayarak, merkezini İstanbul’a taşımıştır.

Derneğimizin temsil ettiği kuruluşların ülke ekonomisindeki yeri ve Türkiye çapında faaliyet göstermesi nedeniyle derneğimiz, 07.02.2006 yılında T.C. İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile unvanını Türkiye Liman İşletmecileri Derneği ‘TÜRKLİM’ olarak değiştirmiştir.

TÜRKLİM, ülkemizdeki liman işletmelerini bir araya getirerek ortak sorun ve ihtiyaçları tartışıp, çözüm önerileri ile talepleri kamu idaresine intikal ettirmekte ve yapılması gereken düzenlemelerde İdare’ye katkı sağlamaktadır. Diğer taraftan, üyelerimiz arasından oluşturulan çalışma gruplarınca sağlanan platformlar üzerinden limanlarımızdaki en iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasına çalışmakta, ayrıca paydaşlarımız ve yurt dışındaki sektörel kuruluşlarla nitelikli bilgi paylaşımı içinde bulunmaktadır.

Ülkemizin iç ve dış ticaretinin ve deniz yoluyla yapılan turizmin temel yapı taşı olan liman işletmelerimizin, büyüyen ekonomimizin ihtiyaçlarını öncülleyen altyapı yatırımlarını zamanında yapabilmeleri için kamu otoritelerinde ve paydaşlarımızda gereken farkındalığı yaratmak ve çözüm odaklı yaklaşımlarla bu amaca hizmet edecek imkânları sağlamak TÜRKLİM’in faaliyetlerinin odağında yer almaktadır.

International Association of Ports and Harbors (IAPH) ve Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) aktif üyesidir.

TÜRKLİM, kendi sektörüne yön veren, çalışanlarını eğiten ve belgelendiren bir kuruluş olma yolunda yürüttüğü faaliyetler ile 2008 yılından itibaren Limancılık Meslek Standartları’nın belirlenmesi çalışmalarına başlamış ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından başlatılan “Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunu (MYK) ve Ulusal Yeterlilik Sistemini Güçlendirme” adlı AB hibe projesini hayata geçirmiştir. Bu maksatla “TÜRKLİM KARİYER-PORT: Mesleki Yeterlilik ve Personel Belgelendirme Merkezi Kurulması Projesi” hazırlanmış ve değerlendirme sonunda derneğimiz uygun görülerek 23.03.2011 tarihinde Merkezi Finans İhale Birimi ile sözleşme yapılarak projeye başlamıştır. Proje sonunda Mesleki Yeterlilik ve Personel Belgelendirme Merkezi derneğimizin yeni ofisinde kurulmuş olup TÜRKAK Akreditasyonu sonunda hizmet vermeye başlamıştır.

Vizyonumuz

Tüm liman işletmecilerini tek bir çatı altında toplayarak tek, kuvvetli ve güvenilir sektörel dernek olmak, ülkemizde limancılığın gelişmesi için doğru politikaların oluşturulmasında önemli bir referans kaynağı olarak ulusal ve uluslararası platformlarda ülke limancılığını en iyi şekilde temsil etmektir.

Misyonumuz

Özel liman işletmeciliğinin sektörel sorunlarının çözümü için girişimlerde bulunmak, referans-akreditasyon kurumu özelliklerine sahip olarak sektörel kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, sektörün gelişmesine katkı sağlayacak her türlü girişimi desteklemek ve bu konuda kamuoyu desteği oluşturulmasına ve başta liman çevresinin ve deniz ekositeminin korunması başta olmak üzere limanlarımızın küresel gelişmelere paralel şekilde yeşil ve dijital dönüşümüne, sürdürürebilir uygulamaların hayata geçirmelerine, döngüsel ekonomiye uyum sağlamalarına ve toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde limancılık sektöründe kadın çalışanların desteklenmesi ve teşvik edilmesi konularında katkı sağlamaktır.