Organizasyon Yapısı

1.Yönetim Kurulu Toplantıları

1.1 Yönetim kurulu en az ayda bir defa ve Yönetim Kurulu Başkanı’nın lüzumlu göreceği diğer hallerde toplanır. Yönetim Kurulu aylık toplantıları Genel Sekreter tarafından değişiklik bildirilmedikçe her ayın ilk CUMA günü saat 14:00’de TÜRKLİM Dernek Binası’nda gerçekleştirilmektedir.

1.2 Söz konusu toplantılar Yönetim Kurulu Üyelerinin ortak karar ile belirledikleri farklı mekân ve farklı tarihlerde de gerçekleştirilebilir.

1.3 Yönetim Kurulu toplantı çağrıları TÜRKLİM Genel Sekreteri tarafından yapılır ve ilgili bilgiler/dokümanlar Yönetim Kurulu üyelerine iletilir.

1.4 Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar Genel Sekreter tarafından Yönetim Kurulu Karar Defteri’ne aktarılarak, o toplantıya katılan YK üyelerinin imzasına açılır.

1.5 Yönetim Kurulu Üyeleri toplantıya katılım durumları hakkında TÜRKLİM Genel Sekreteri’ne bilgi verirler. Tüzüğün 14. Maddesi gereğince haklı bir mazereti olmaksızın üst üste iki kez yönetim kurulu toplantısına katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer.

2.Yönetim Kurulu Faaliyetleri

2.1 Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri Dernek Tüzüğünün 15. maddesinde detaylı olarak belirtilmiştir.

2.2 Yönetim Kurulu üyeleri çeşitli kurumlardan gelen toplantı ve etkinlik davetlerine, Yönetim Kurulu Başkanı’nın görevlendirmesi doğrultusunda TÜRKLİM’i temsilen katılım sağlarlar.

2.3 Yönetim Kurulu üyeleri katıldıkları toplantılarda TÜRKLİM görüşleri doğrultusunda, alınmış olan kararlar ve dernek politikaları çerçevesinde temsil görevlerini yerine getirirler.

2.4 Yönetim Kurulu Üyesi,TÜRKLİM olarak bir toplantı veya etkinliğe katılmayı önermek istediğinde, toplantı hakkındaki bilgilerle birlikte Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter’e bilgi verir ve alınan karar doğrultusunda etkinliğe katılım sağlanır.

2.5 Herhangi bir etkinliğe katılım sağlayacağını bildirmiş olan Yönetim Kurulu üyesi, katılım durumunda bir değişiklik olması halinde Genel Sekretere bilgi verir.

2.6 Yönetim Kurulu üyeleri, katılım sağlayacakları etkinlikte bir sunum yapacak olmaları halinde sunumun konusu ve sunuma dâhil edilecek konular/ara başlıklar hakkında Genel Sekretere bilgi verir;ilgili çalışma grubu tarafından hazırlanan sunum etkinliğe katılım sağlayacak olan YK üyesi tarafından onaylanır.

2.7 Katılım sağlanan etkinlikle ilgili detaylı bilgilendirme ilgili Yönetim Kurulu üyesi tarafından hazırlanarak Yönetim Kurulu’na gönderilir.

2.8 Etkinlikle ilgili varsa diğer katılımcıların rapor ve sunumlarıyla birlikte fotoğraf ve diğer bilgiler, haber veya basın bülteni yapılmak üzere etkinliği takiben gecikmeksizin Genel Sekretere iletilir.

2.9 TÜRKLİM’i temsilen katılım sağlanan yurt içi ve yurt dışı toplantılara ilişkin yolculuk, konaklama ve diğer giderler Yönetim Kurulu üyesince karşılanır.

3.Çalışma Grubu Faaliyetleri

3.1 Çalışma Grubu Başkanları Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu yedek üyesi veya ihtisasına göre TÜRKLİM dernek üyesi olabilir. Çalışma Grupları üyelerinin ortak kararla belirledikleri yer, tarih ve saatlerde düzenli olarak toplanırlar. Toplantılar için her ayın belirli bir gününün kararlaştırılması, dernek programının organize edilmesi ve Çalışma Grubu üyelerinin takvim oluşturmaları açısından tercih edilen bir yöntemdir. Gerekli durumlarda alınacak ortak karar ile Dernek etkinlik programına uygun olacak şekilde yer ve zaman konusunda değişiklikler yapılabilir.

3.2 Çalışma Grubu toplantılarının daveti, Çalışma Grubu Başkanı onayıyla belirlenmiş gündem maddeleriyle birlikte Genel sekretere bilgi verilerek Çalışma Grubu koordinatörü tarafından yapılır.

3.3 Toplantıda görüşülen gündem konularına ilişkin notlar Çalışma Grubu Koordinatörü tarafından tutulur. Tutulan notlar “Toplantı Raporu” haline getirilerek Çalışma Grubu Başkanının onayının ardından Çalışma Grubu üyelerine gönderilir ve bilgi olarak Yönetim kuruluna, TÜRKLİM üyelerine ve Genel Sekretere sunulur.

3.4 Toplantılarda görüşülen her gündem maddesine ait atılacak adımlar ve yapılacaklarla ilgili bir kararın alınmış olması gerekmektedir; alınan kararın kim tarafından ve hangi tarihe kadar gerçekleştirileceği raporda belirtilir.

3.5 Sonuçlandırılmamış her bir gündem maddesi, konu sonuçlandırılana dek bir sonraki toplantının gündem maddelerine otomatikman eklenir.

3.6 Çalışma grubu toplantıları sırasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun maddeleri çerçevesinde, rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı konuların görüşülmesi, değerlendirmeler yapılması ve ortak karar alınması yönündeki tüm davranışlar yasaktır. Toplantılarda bu yönde görüşmelerin açılması ve Derneği hukuki açıdan zor duruma düşürebilecek konuların görüşülmek istenmesi durumunda, Çalışma Grubu Başkanı müdahale ederek konunun görüşülmesine izin vermez.

3.7 Çalışma Gruplarında onay için karar lazımsa Çalışma Grubu Başkanı tarafından Yönetim Kuruluna sunularak onay alınır.

3.8 Çalışma Grupları senede en az altı defa toplanır.

4.Genel Kurul Toplantıları

4.1 TÜRKLİM genel kuruluna ilişkin hükümler Dernek Tüzüğünün 10, 11, 12 ve 13. maddelerinde detaylı olarak belirlenmiştir.

4.2 TÜRKLİM Olağan Genel Kurul Toplantıları her yılın Ocak ayı içerisinde Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen tarihte ve uygun görülen bir mekânda gerçekleştirilir.

4.3 Yönetim Kurulu üyelerinin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına tam mevcutla katılmaları beklenir.

4.4 Genel Kurul Toplantıları 3 yılda bir seçimli olarak gerçekleştirilmekte olup bu seçimlerde Derneğin yönetim kurulu ve denetim kurulu, 3 yıllık süreler için seçilir.

4.5 Söz konusu toplantılara uygun görüldüğü durumlarda kamudan, diğer STK’lardan veya konu uzmanlarından konuk konuşmacılar da davet edilebilmektedir.

4.6 Genel Kurul Toplantılarında yıllık faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı tarafından sunulur; mali bilgiler ise TÜRKLİM Genel Sekreteri tarafından aktarılır.