Regulations

MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE FAALİYET ALANI

DERNEĞİN ADI: Türkiye Liman İşletmecileri Derneği’dir.

DERNEĞİN KISA ADI: TÜRKLİM

DERNEĞİN FAALİYET ALANI: Türkiye Kıyılarında faaliyet gösteren limancılık tesislerini kapsar.

MADDE 2 DERNEĞİN MERKEZİ VE YERLEŞİM YERİ

Derneğin Yerleşim yeri:

Derneğin merkezi; Kadıköy-İstanbul’dadır ve şubesi yoktur.
Merkez dâhilinde adres değişikliği yapmaya yönetim kurulu yetkilidir.

MADDE 3    DERNEĞİN AMACI

Liman işletmeciliğinin sektörel tüm sorunlarının çözümü için girişimlerde bulunmak, referans-akreditasyon kurumu özelliklerine sahip olmak, sektörel  kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, limancılığın gelişmesine katkı sağlayacak ve toplum yararına olan her türlü girişimi desteklemek ve bu konuda kamuoyu desteği oluşturulmasına, rapor, araştırma ve bilgi üretilmesine, sektörün çevre koruma, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm konusunda teşvik edilmesine ve bilgi akışının sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı aşağıdaki gibidir;

Sektörel sorunların çözümü için resmi ve özel kuruluşlarda girişimlerde bulunur ve bu daire ve kuruluşların her kısım ve derecesinde her yol ve sıfatla üyelerini temsil eder, hak ve menfaatlerini korur.

 1. a) Denizcilik camiası, Deniz Ticaret Odası, Ticaret Odaları, diğer meslek kuruluşları, dernekler ve bunların üst kuruluşları ile sıkı ilişkiler tesis eder ve görüş alışverişinde bulunur.
 2. b) Derneği amacına ulaştırabilmek için gerektiğinde yurt içi ve yurt dışında kurs, konferans, seminer ve benzeri faaliyetler düzenler, raporlar, araştırmalar ve yayınlar hazırlar.

c)Üyeler arasında birlik ve beraberliği sağlama yönünde çalışmalar yapar.

d)Üyelerin bilgilerini artırma, çalışmalarını yönlendirme ve sorunlarını çözme yönünde koordinasyon faaliyeti yürütür.

 1. e) Herhangi bir ticari ve mesleki zorluk karşısında, planlı ve programlı çalışmalar yapıp hareket beraberliğini sağlar.
 2. f) Gerektiğinde bilgi ve görgü artırmak için yurt içinde ve yurt dışında geziler düzenler.
 3. g) Üyelerin kaynaşmalarını sağlamak için gerektiğinde ve gerekli izinleri alarak lokal açar.

h)Aynı amaçla faaliyette bulunan yurt içi ve dışı kuruluşlar ile iş ve fikir birliği yapar.

 1. i) Yurt dışındaki aynı amaçlı dernek ve kuruluşlara, üye olabilir ve uluslararası faaliyette bulunabilir.
 2. j) Çalışma izni olan ve yasal düzen içinde çalışan firmaların dayanışması için kurulmuş bulunan bu dernek, gerekli izinleri olmayan gerçek ve tüzel kişi firmalardan üye alamayacağı gibi, bu firmalarla mücadeleyi görev kabul eder.
 3. k) Üyesi olan liman işletmelerinin yoğun olarak bulunduğu yerlerde gerektiğinde temsilcilikler açar.

l)Derneğin faaliyet konusuna yakın olarak faaliyet sürdüren dernekler ile, vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile geçici platformlar oluşturabilir.

 1. m) Limancılıkla ilgili İdari ve teknik alanlarda eğitim sağlar. Bu amaçla Sürekli Eğitim Merkezleri ile işbirliği yapar, mesleki eğitim düzenler.
 2. n) Ulusal ve Uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak Limancılıkla ilgili Meslek Standartları ve Yeterliliklerini hazırlar, Belgelendirme Merkezleri kurar ve işletir.
 3. o) Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurmak ve işletmek.

MADDE 4   ÜYELİK ŞARTLARI

 1. a) GENEL ŞARTLAR

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilir.

Dernekler Kanunu’nda gösterilen kamu hizmeti görevlilerinin üyeliğe kabulü için ilgili mercilerden izin almış olmaları şarttır. Yabancı uyrukluların üyeliği diğer koşulların yanında, Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet etme hakkına sahip olmasına bağlıdır. Onur üyeleri için ikamet şartı aranmaz.

18 Yaşından küçük olanlar, Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç 5 yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkûm olanlar ile diğer kanunların derneklere üye olamayacaklarını belirttiği kişiler dernek üyesi olamazlar.

 1. b) ÖZEL ŞARTLAR

Derneğin amaçlarını benimsemiş, fiil ehliyetine sahip, Türkiye Cumhuriyeti kıyılarında gerçek veya tüzel kişi olarak faaliyet gösteren liman, iskele ve şamandıra işletmelerini temsilen bir (1) kişi derneğe üye olabilir.

Üyelik için yapılan müracaatlar; dernek yönetim kurulu tarafından, yazılı müracaat ve dernekçe hazırlanan üyelik giriş bildirgesinin doldurulup imzalanarak derneğe verildiği tarihten sonra yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısı gündemine alınır ve müracaatın gündeme alındığı toplantıdan sonra en geç 30 gün içinde üyeliğin kabulü veya istemin reddi şeklinde karara bağlanarak, sonuç müracaat sahibine yazılı olarak bildirilir. Yazılı olarak bildirim yapılmadığı takdirde üyelik talebi reddedilmiş sayılır.

MADDE 5    ÜYELİK TÜRLERİ

Asli üyelik ve onur üyeliği olarak iki tür üyelik vardır.

Asli üyeliğe girme şartları 4. maddede belirlenmiştir.  Asli Üyelerin; genel kurula katılmak ve oy kullanmak hakları ile ödentilerini zamanında yapmak, derneğin amaç ve faaliyet konularına bağlı olarak gerekli hizmet ve çabayı göstermek gibi yükümlülükleri vardır.

Onur Üyeler ise; ülkeye ve derneğe hizmet edeceğine inanılan kişiler, derneğin 2 üyesinin önerisi, yönetim kurulunun (çoğunluk) kararı ile üç yıl için seçilirler. Onur Üyeleri genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip olup, oy kullanamaz ve organlara seçilemezler. Onur üyeleri için ayrı bir üyelik defteri de tutulur.

MADDE 6    ÜYELERİN HAKLARI

Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahip olup, istifa yazılı olarak yapılır ve derneğe tebliğ edildiği tarihten itibaren sonuçlarını doğurur.

Dernek üyeleri eşit olarak mevzuatta tanınan tüm haklara sahiptir.

Onur üyelerinin oy hakkı yoktur.

MADDE 7    DERNEK ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMA VE ŞARTLARI

a)Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymayanlar,
b)Görevli olmadığı ve dernekten yetki almadığı halde, dernek adına beyanda bulunan ve derneği sorumluluk altına sokanlar,
c)Medeni haklarını kullanma ehliyetini yitirenler,
d)Üyelik aidatlarını belirlenen dönemler içinde ve haklı bir gerekçesi olmaksızın yazılı ihtara rağmen, tebliğden itibaren Yönetim Kurulunca belirlenen süre içinde ödemeyenler,
e)Liman, iskele ve şamandıra  işletmeciliğini, sahipliğini, ortaklığını, yönetim kurulu başkanlığını, yönetim kurulu üyeliğini ve üst düzey yöneticiliğini kayıp edenler,

Yönetim Kurulu Kararı ile dernek üyeliğinden çıkarılırlar.

Dernek üyeliğinden çıkarılanlara çıkarılma kararı yazılı olarak bildirilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, dernek mallarını, tesislerini ve işletmelerini kullanma hakkını kaybederler.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malları üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.

MADDE 8    DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin organları şunlardır:

GENEL KURUL,
YÖNETİM KURULU,
DENETİM KURULU,

MADDE 9    GENEL KURUL

Genel kurul, dernek asil üyelerinden teşekkül eden en yetkili kuruldur. Görevlerinin başında:
Yetkili kurulların seçimi,
Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
Hesapların incelenmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
Bütçenin onayı,

Yönetim kurulu teklifi üzerine borçlanma yapılmasına karar verilmesi,

Taşınmaz mal edinilmesine ve satışına karar verme, bu sebeple her türlü kredi sözleşmesi imzalanması ve edindiği taşınmazlar üzerinde alacaklılar lehine bilcümle ayni hak tesisine karar verilmesi,

Temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verilmesi,

Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Sandık kurulmasına karar verilmesi,

Yönetim ve denetim kurulu üyelerine verilecek ücret  ve huzur haklarının tespiti,

Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarının tespiti,

Derneğin feshi ve tasfiye şekli, ve mevzuatın belirlediği diğer konularda görevli ve yetkilidir.

MADDE 10  GENEL KURUL TOPLANTILARI VE ÇAĞRI USULÜ

GENEL KURUL TOPLANTILARI

 1. a) Genel kurul toplantıları, Dernek merkezinin olduğu ilde,
  Her yıl Ocak ayı içinde OLAĞAN,
  b) Yönetim ve Denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine 30(otuz) gün içinde OLAĞANÜSTÜ toplanır.

Olağan Genel Kurul toplantılarının 3(üç) yılda bir seçimli olarak yapılması zorunludur.
Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır.

ÇAĞRI USULÜ

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15(onbeş) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta, mail ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7(yedi) günden az, 60(altmış) günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6(altı) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurul toplantıları elektronik ortamda da yapılabilir. Dernek, elektronik ortamda yapılacak Genel Kurul toplantılarını Bakanlık tarafından uygun görülüp onaylanan elektronik sistemler üzerinden yapabilir. Söz konusu sistemlere işlenecek veriler, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak işlenir ve muhafaza edilir.

Kanunda, Türk Medeni Kanunu’nda, Yönetmelikte ve tüzükte yer alan Genel Kurul toplantılarının fiziki ortamda gerçekleştirilmesine yönelik bütün usul ve esaslar elektronik ortamda yapılan toplantılar için de geçerlidir. Elektronik ortamda gerçekleştirilen toplantılara ilişkin her türlü bilgi, belge ve kayıt dernek tarafından muhafaza edilir.

Elektronik ortamda yapılacak Genel Kurul E-Genel Kurul için üyeler (E-devlet girişi), (e-imza), (mobil imza) ve (e-mail şifre ile cep telefonu sms onay kodu) giriş yöntemlerinden birini kullanarak sisteme giriş yapabilirler.

E-Genel Kurul toplantılarında seçilen Divan Heyeti Hazirun Cetveli ve toplantı sonuç tutanağını imzalamak için. E-imza ya da mobil imzaya sahip olmalıdır.

MADDE 11  GÜNDEM

Genel kurulda, yalnız gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen maddelerin gündeme alınması zorunludur.

MADDE 12  TOPLANTI YETER SAYISI

Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının genel kurulda katılması veya temsili ile toplanır.
İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamaz ise, ikinci toplantıya katılan üye sayısında çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulları asil üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.

Derneğin tasfiyesi, taşınmaz mal alınması veya satılması ile ilgili gündem maddelerinin görüşülebilmesi için, her halükârda genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının genel kurulda temsil edilmesi gerekir. İkinci toplantıda da bu nisaba ulaşılmaz ise toplantı yapılabilir ancak bahse konu nisabı gerektiren gündem maddeleri görüşülmez.

MADDE 13  GENEL KURUL DİVANI

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısındaki bölümü imzalayarak, toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ve genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır ve toplantı yeter sayısının tespiti için yoklama yapılır. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilerek sonraki işlemlere geçilir. Toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde; durum bir tutanakla tespit edilerek, genel kurul toplantısının ikinci toplantıya kaldığı tespit ve toplantıya katılanlara bildirilir.

Toplantı yeter sayısının bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının; gündeme göre, mevzuat ve tüzük hükümlerine uygun olarak yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Başkan yardımcıları ile yazmanlar da toplantının usulüne uygun olarak yapılmasında başkana yardımcı olur. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı olup, üyeler oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Genel kurul kararları mevzuat ve tüzük hükümleri saklı kalmak kaydı ile, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu ile alınır. Seçim ve oylamalar genel kurul kararı ile açık veya gizli olarak yapılabilir. Ancak, gizli seçim veya oylamaya karar verilmesi halinde açık sayım ve döküm yapılmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim edilmesinden sorumludur.

Mahkemece kayyum atanması veya Medeni Kanun’un 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

Yönetim kurulu başkanı, olağan ve olağanüstü genel kurul tarihini izleyen 30(otuz) gün içerisinde:

Yönetim kurulu ve Denetim Kurulu ile varsa derneğin diğer organlarına seçilmiş asil ve yedek üyelerin ad ve soyadlarını, baba adlarını, doğum yer ve tarihlerini, meslek ve ikametgâhları ile adreslerini ve varsa tüzük değişikliğini içeren Genel Kurul Sonuç bildirimini dernek merkezindeki mülki idare amirliğine bildirmek zorundadır.

MADDE 14  YÖNETİM KURULU

Yönetim kurulu Genel Kurulca seçilen 13 (onüç) asil, 5 (beş) yedek üyeden oluşur.
Asil üyelerde istifa ve başkaca nedenlerle boşalma olduğu takdirde, yedek üyelerin sırası ile göreve çağrılması zorunludur.
Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak 1 Başkan,   2 Başkan Yardımcısı, 1 Sayman üye seçer.
Derneği temsil yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.
Ancak, Yönetim Kurulu kendi üyelerinden bir veya birkaçına bu yetkisini devredebilir

Dernek, yönetim kurulu toplantılarını elektronik ortamda da yapabilir. Dernek, elektronik ortamda yapılacak yönetim kurulu toplantılarını Bakanlık Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülüp onaylanan elektronik sistemler üzerinden yapabilir. Söz konusu sistemlere işlenecek veriler, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak işlenir ve muhafaza edilir.

Elektronik ortamda alınacak yönetim kurulu kararları fiziksel ortamda tutulan yönetim kurulu karar defterinden ayrı olarak tarih ve sıra sayısı ile elektronik ortamda saklanır.

Kanunda, Türk Medeni Kanunu’nda, Yönetmelikte ve tüzükte yer alan yönetim kurulu toplantılarının fiziki ortamda gerçekleştirilmesine yönelik bütün usul ve esaslar elektronik ortamda yapılan toplantılar için de geçerlidir. Elektronik ortamda gerçekleştirilen toplantılara ilişkin her türlü bilgi, belge ve kayıt dernek tarafından muhafaza edilir.

Elektronik ortamda yapılacak dernek yönetim kurulu toplantılarına katılacak üyeler sisteme, güvenli elektronik imza veya iki faktörlü kimlik doğrulama sistemi kullanarak giriş yaparlar.

Yönetim Kurulu toplantısına haklı neden olmaksızın üst üste iki kez katılmayan üyenin üyeliği düşer. Yerine sıradaki yedek üye davet edilir.
Yönetim Kurulu toplantıları en az ayda bir defa yapılır.

Yönetim Kurulu; üç (3) yıllık süre için seçilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmesi mümkündür.

Derneğin banka hesapları yönetim kurulundan iki kişinin imzası ile işlem görür. Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde bu yetki, dernek çalışanlarına belirli şartlarla devredilebilir. Yetki devrinin, Yönetim Kurulu kararına istinaden noterden verilecek vekâletname ile yapılması şarttır.

MADDE 15  YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ ve YETKİLERİ

 1. Derneğin defterlerini ve kayıtlarını usulüne uygun olarak tutmak,
 2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve/veya yaptırmak,
 3. Gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak,
 4. Tüzükteki amaçlara ve hizmet konularına uygun faaliyetleri göstermek,
 5. Dernek amacına uygun platformlara katılma kararı almak,
 6. Genel kurulca karar alınmış ise; ortaklık, iktisadi işletme, temsilcilik, mülki idarece izin verilmek şartıyla lokal,         yardımlaşma sandığı kurulmasına veya kurulmuşlara katılma kararları almak,
 7. Genel kurul kararlarını uygulamak,
 8. Genel kurulca yetki verilmesi durumunda taşınmaz mal almak ve taşınmaz mal satmak
 9. Dernekler Kanunun 19. maddesinin birinci fıkrasına göre düzenlenmesi gereken beyannameyi düzenlemek ve mülki idare amirliğine verilmesini sağlamak,
 10. Mevzuatın izin verdiği gerekli diğer işlem ve uygulamaları yapmak Yönetim Kurulunun görevi ve yetkisindedir.
 11. Yönetim Kurulu Dernek amaçlar çerçevesinde ve Dernek ihtiyaçları ve işleri gerektirdiğinde bilcümle seviye ve derecattaki (İlk Derece Mahkemeleri, İstinaf Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başta olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı olmayan, şu anda var olmayan ancak gelecekte kurulabilecek her türlü nitelikte ve yetkidekileri de içerecek şekilde) mahkemeler, icra daireleri, arabulucular, ceza hukukundaki uzlaştırmacılar, hakemler, tahkim mahkemeleri gibi ve fakat bunlarla sınırlı olmayan bilcümle ve her nevi kazai faaliyette bulunan makam, merci ve kişilere başvurmak konusunda işbu Tüzük maddesi ile yetkilendirilmiştir. Bu çerçevede Yönetim Kurulu anılan merci ve makamlarda işlem yapması için avukat veya avukatlara vekaletname verebilir, bunları azledebilir, bu kişilerle ücreti vekalet sözleşmesi imzalayabilir, açtığı davalardan feragat edebilir, bu davalarda sulh olabilir, diğer tarafı ibra edebilir veya borcu/alacağı sonlandıracak bilcümle tasarrufta bulunabilir.

Yönetim Kurulu, İdarenin Yönetmelik, Tebliğ veya Genelge gibi (ve fakat bunlarla sınırlı olmayacak şekilde) düzenleyici işlemlerine ilişkin olarak dava açılması için bu düzenleyici işlemlerden menfaatleri doğrudan etkilenen ilgili üyelerin çoğunluğunun yazılı onayı alınır. Hangi üyelerin menfaatlerinin doğrudan etkilendiği hususunda karar verme ve takdir yetkisi nihayetinde Yönetim Kuruluna aittir.

MADDE 16  DENETİM KURULU

Denetim kurulu, genel kurul tarafından seçilecek 3(üç) asil ve 3(üç) yedek üyeden oluşur.
Denetim kurulu üyeliğinden ayrılan olması durumunda ilk sıradaki yedek denetim kurulu üyesi göreve davet edilir.  Yönetim Kurulunun teklifi ve genel kurul onayı ile bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir, ancak bağımsız denetim kuruluşunca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu, iç denetim maddesinde açıklanan hususları, bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını rapor haline getirip yönetim kuruluna ve toplandığında ilk genel kurula sunar. Denetim Kurulu ayrıca mevzuatın kendisine izin verdiği diğer görev ve yetkileri de kullanır.

MADDE 17 iSTiŞARE KURULU:

İstişare Kurulu, Derneğin en üst danışma organıdır. İstişare Kurulu, derneğin eski başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile dernek çalışanlarından, Genel Kurul tarafından seçilen 5 kişiden oluşur. Kurul, yönetim kurulu ile birlikte seçilir ve yönetim kurulunun görev süresince görev yapar.

Kurul yılda en az iki defa olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanının daveti ile toplanarak konularını müzakere eder ve karara bağlar. Kurul kararlan istişari nitelikte olup, Yönetim Kurulu’nu bağlamaz. Yapılacak toplantılara gerek duyulan diğer katılımcılar da çağrılabilir.

İstişare Kurulunun başlıca görevleri:

 1. a) Limancılık Sektörünün genel gidişi ve sorunlarını gözden geçirmek ve uzun vadeli

tedbirlere ışık tutmak,

 1. b) Yönetim Kurulu tarafından havale edilen konular ile Kurul üyelerinin önerdikleri ya

da ilgili kuruluşlardan intikal eden konuları değerlendirerek görüş oluşturmak,

 1. c) Derneğin güçlenmesini sağlamak amacı ile diğer sektörel dernekler ile işbirligi ve

uyum içinde çalışma imkanlarını sağlayacak karar ve tedbirlerin alınması yönünde

çalışma yapmak,

 1. d) Dernek amaçlarına ulaşabilmek maksadıyla hazırlanacak stratejileri

değerlendirmek, önerilerde bulunmak,

 1. e) Dernek çalışmalarını ilke, uygunluk ve etkinlik açısından değerlendirmek ve

gerekli önlemleri tavsiye etmektir.

MADDE 18  DERNEĞİN GELİRLERİ

Derneğin gelirleri aşağıda belirtildiği gibidir:

1.Derneğe üye olmak için başvuranlardan bir defaya mahsus olmak üzere yönetim kurulu kararı ile tespit edilecek GİRİŞ AİDATI alınır. Bir işletmeyi temsilen girmiş kişilerin ayrılması halinde, onların yerine gelen üye bu “GİRİŞ AİDATINI” ödemez.

2.Dernek üyeleri derneğe AYLIK KATILMA PAYI öderler. İşbu katılma payı, Dernek Yönetim Kurulunca yapılacak teklifle, Genel Kurul tarafından belirlenir.

3.Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanan ayni ve nakdi bağış ve yardımlar.

4.Banka faiz ve devlet tahvili nema gelirleri.

5.Mülki amirliğin müsaadesi ile tertiplenecek balo, müsamere, sergi, konferans, çalıştay, fuar ve benzer faaliyetlerden elde edilecek gelirler.

6.Derneğin mal varlığından ve amaç ve hizmet konularına uygun çalışma ve faaliyet konu ve biçimlerinden elde edilen gelirler,

7.Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacı ile kurduğu veya katıldığı iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıklarından elde edilen gelirler,

8.Mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile diğer gelirler,

Yukarıda belirtilen giriş ve aylık katılma payı, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir.
Dernek gelirleri resmi alındı belgeleri ile toplanır. Bağış, yardım ve ödentileri toplayacak yetkililer, yönetim kurulu kararı ile belirtilir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Dernekler biriminden verilen her bir yetki belgesi için otomatik sıra numarası alınır.

Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen yönetim kurullarının, yetki belgelerini ilgili yönetmeliğe göre yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, 15(onbeş) gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları en geç 2(iki) iş günü içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.

Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

Alındı belgesine ödeyenin açık kimliği yazılarak imza ettirilir. Yetkililer 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa uymaya zorunludur.

Derneğin o yılki gelirinden, o yılki giderleri düştükten sonra kalan para diğer yıla devredilir.

Mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla; yurt dışındaki kişi, kurum veya kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alınabilir. Yurt dışından alınacak nakdi yardımların bankalar aracılığı ile alınması zorunludur.

Siyasi Partilerden ayni ve nakdi yardım ve bağış alınmaz, Siyasi partilere yardımda bulunulmaz.

MADDE 19  BORÇLANMA USULU

Borçlanma Genel Kurulun yetkisindedir. Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda dernek borçlanabilir.

MADDE 20  DERNEĞİN İÇ DENETİM, DENETİM KURULUNUN YETKİ VE GÖREVLERİ

Derneğin iç denetimi, Tüzük hükümlerine göre seçilmiş Denetim Kurulu tarafından yapılır.

Derneğin hesapları her yılın ilk günü (1 Ocak) başlar ve yılın son günü (31 Aralık) sona erer. Yönetim Kurulunun teklifi ve genel kurul onayı ile bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Ancak bağımsız denetim kuruluşunca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu, derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her tür bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Derneğin o yılki gelirinden, o yılki giderleri düştükten sonra kalan para diğer yıla devredilir.

MADDE 21  TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurula aittir. Tüzük değişikliği ancak gündemde yer alması veya Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin üçte ikisinin yazılı istemi üzerine gündeme alınmış ise Genel Kurulda görüşülür.

Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı Genel Kurula katılan üyelerin üçte iki çoğunluğudur.

MADDE 22  DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYESİ

 1. a) Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıda üye sayısının yarıdan bir fazlasının bulunması halinde fesih konusu müzakere edilebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Genel kurul kararı ile fesih veya derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespit edilmesi durumunda; derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, aşağıda gösterilen esaslara göre yapılır;

– Para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır.

– Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında adının başına tasfiye halinde ibaresi eklenir.

– Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Derneğe borçlu olanlardan borçları ödemesi talep edilir.

– Tasfiye kurulu derneğe ait taşınır ve taşınmazları iki ay içinde Türkiye sathında yayınlanan bir gazeteye ilan vermek suretiyle satar.  Taşınır ve taşınmaz mal geliri ile varsa diğer nakit mevcutlar toplamından, gazete ilan masrafları, satışla ve tasfiyeyle ilgili diğer masraflar, varsa derneğin borçları ödendikten sonra kalan bakiye; tasfiye kararının verildiği tarihteki tüm üyelere; tasfiye kararından önceki son bir yıl içinde yapmış oldukları katkı payları ve aidatları toplamına orantılı olarak tasfiye kararından sonraki 3 (üç) ay içinde dağıtılarak tasfiye tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun 7(yedi) gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç 3(üç) ay içinde tamamlanır.

Bu derneklerin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi 5(beş) yıldır.

Tasfiye kurulunun; Tapu dairelerinde, bankalarda işlem yapma, bankalardan para çekme yetkileri en az ikisinin ortak imzaları ile gerçekleştirilir.

Kendiliğinden münfesih hale gelen derneğin tasfiye kurulu herhangi bir nedenle oluşturulamıyorsa menkul, gayrimenkul ve nakitleri, aksine bir mahkeme kararı olmadıkça Türk Deniz Eğitim Vakfına devir edilir.

MADDE 23  HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzüğün uygulanması sırasında ortaya çıkacak hüküm eksikliklerine, Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

MADDE 24  KURUCU ÜYELER

Derneğin kurucu üyeleri aşağıda gösterilmiştir.

01- Ali Haluk SENYIL, T.C. Vatandaşı, Y.Mühendis, Yenigelin Sok.No:3/14 Bostancı/ISTANBUL
02- Bahri KAYA, T.C. Vatandaşı, Muhasebeci, Güzeller Mah.Bahar Cd.No:37/5 Gebze/KOCAELI
03- Mehmet Erdoğan AKTAR, T.C. Vatandaşı, Sanayici, Tevfikbey M.Halkalı Cd.No:132 Sefaköy/ISTANBUL
04- Mustafa Sener TİRYAKİOĞLU, T.C. Vatandaşı, Işletmeci, R.Salih Erimez Sok.Gözcübaba Apt.No:32/12 Göztepe/ISTANBUL
05- Orhan ÖZGEN, T.C. Vatandaşı, Y.Mühendis, Işletmeci, Çobanyıldızı Sok.Beyaz Saray Apt.No:33/8 Erenköy/ISTANBUL
06- Can DAVER, T.C. Vatandaşı, Yönetici, Kasaneler Sok.Hayriye Apt.No:7/7 Erenköy/ISTANBUL
07- Enis ÖNGÖR, T.C. Vatandaşı, Gemi Mk.Mühendisi, Eminçinarpasa Sok.Seda Apt.No:5/5 Merdivenköy/ISTANBUL
08- Berkand BELLISAN, T.C. Vatandaşı, Yönetici, Bağdat Cd.Güneş Apt.No:202-2/11 Fenerbahçe/ISTANBUL
09- Mehmet Kemal SENÇELEBI, T.C. Vatandaşı, Işletmeci, Kahraman Sok.Haydarbey Apt.No:3/10 Bostancı/ISTANBUL
10- Metin TUNABOYLU, T.C. Vatandaşı, Işletmeci, Şehit Hakkı Han Sok.Sedef Apt.No:1/10 Beşiktaş/ISTANBUL
11- Ali Haydar KIZILKAYA, T.C. Vatandaşı, Sanayici, Yazmacı Tahir Sok.No:10/1 Kadıköy/ISTANBUL
12- Vacip EROĞLU, T.C. Vatandaşı, Inş.Yüksek Mühendisi, Akasya Sok.Erikli Apt.No:15-1/26 Kadıköy/ISTANBUL