Sector Statistics

CONTAINER / TEU
2015 2016 2017 2018 2019
TÜRKLİM 7.410.319 8.049.322 9.221.480 10.075.293 10.988.558
TURKEY 8.146.398 8.761.974 10.010.536 10.843.998 11.591.838
TÜRKLİM (%) 91,0 91,9 92,1 92,9 94,8
GENERAL CARGO / TONNES
2015 2016 2017 2018 2019
TÜRKLİM 105.484.856 117.362.638 127.043.076 123.548.212 137.046.261
TURKEY 174.207.269 182.080.957 200.989.901 197.630.986 203.017.554
TÜRKLİM (%) 60,6 64,5 63,2 62,5 67,5
LIQUID BULK / TONNES 2015 2016 2017 2018 2019
7.206.573 8.058.923 8.716.289 8.248.034 8.466.125
% 7% 12% 8,157% -5% 3%
VEHICLE MOVEMENTS (2019) Passanger Class / Van Class Bus / Minibus Truck / Truck / Tow Truck Business Machine Other Cargo / Passenger Tranportation Passenger
1.201.800 9.164 200.000 3.000 12.485 7.299.468 34.657.166