Sector Statistics

CONTAINER / TEU
2016 2017 2018 2019 2020
TÜRKLİM 8.049.322 9.221.480 10.075.293 10.988.558 11.190.173
TURKEY 8.761.974 10.010.536 10.843.998 11.591.838 11.626.650
TÜRKLİM (%) 91,9 92,1 92,9 94,8 96,2
GENERAL CARGO / TONNES
2016 2017 2018 2019 2020
TÜRKLİM 117.362.638 127.043.076 123.548.212 137.046.261 149.476.029
TURKEY 182.080.957 200.989.901 197.630.986 203.017.554 219.106.523
TÜRKLİM (%) 64,5 63,2 62,5 67,5 68,2
LIQUID BULK / TONNES 2016 2017 2018 2019 2020
8.058.923 8.716.289 8.248.034 8.466.125 8.840.257
% 12% 8,157% 5% 3% 4%
VEHICLE MOVEMENTS (2019) Passanger Class / Van Class Bus / Minibus Truck / Truck / Tow Truck Business Machine Other Cargo / Passenger Tranportation Passenger
1.121.128 18.017 211.554 1.529 9.450 545.170 20219